Casestudie onderzoek: Voor- en nadelen, ontwerp en proces

Casestudie (case study) of gevalsstudie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij één of enkele manifestaties van een sociaal fenomeen diepgaand worden bestudeerd in haar natuurlijke omgeving.

Hulp nodig bij je scriptie?

Vul je gegevens in voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
8,2
4.1/5

314

Beoordelingen

10.000+ studenten geslaagd

98% slaagt op tijd

Hbo & wo, online & offline

Scriptiebegeleiding sinds 2005

Inhoudsopgave

Casestudie (case study) of gevalsstudie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij één of enkele manifestaties van een sociaal fenomeen diepgaand worden bestudeerd in haar natuurlijke omgeving. Afhankelijk van de eenheid van analyse kan een case of geval bijvoorbeeld een persoon, organisatie of andere groep mensen zijn met gemeenschappelijke kenmerken. In casestudieonderzoek worden verschillende onderzoekmethodieken gebruikt, zoals diepte-interviews, (participatieve) observaties en documentanalyse. Een casestudie richt zich op een brede probleemstelling. Daardoor blijft het onderzoek open staan voor mogelijk vernieuwende inzichten. Dit is een iteratief onderzoeksproces waarbij je verschillende stappen herhaalt of waarbij stappen parallel lopen en dus geen lineair proces vormen. De casestudiemethode is niet de makkelijkste, maar geeft je als onderzoeker wel de kans om diepgang te vinden en van de gebaande paden af te wijken.

De voor- en nadelen van casestudies

Voordelen:

 • Casestudies laten veel detail toe dat niet gemakkelijk wordt verkregen door andere methoden. De verzamelde gegevens zijn normaal gesproken een stuk rijker en diepgaander dan via andere experimentele ontwerpen kan worden gevonden.
 • Casestudies gaan meestal over zeldzame gevallen waarbij grote steekproeven van vergelijkbare deelnemers niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, gevallen van hersenbeschadiging zijn vrij minimaal en het is uiterst zeldzaam om mensen te vinden waarbij exact dezelfde delen van de hersenen zijn getroffen.
 • Casestudies kunnen helpen om bestaande ideeën uit eerder onderzoek te herzien en nieuwe hypothesen te produceren die met vervolgonderzoek kunnen worden getoetst.
 

Nadelen en beperkingen:

 • Een van de belangrijkste kritieken is dat de verzamelde gegevens niet noodzakelijkerwijs kunnen worden gegeneraliseerd naar de bredere populatie. Dit leidt ertoe dat gegevens die worden verzameld via casestudies niet altijd relevant of bijzonder nuttig zijn.
 • De kans bestaat dat de onderzoeksvraag verandert tijdens het verzamelen en analyseren van gegevens. Het beeld kan ontstaan dat de onderzoeker de onderzoeksvraag heeft aanpast aan de case (terwijl dit andersom zou moeten). Verder betekent dit dat een deel van het onderzoek opnieuw uitgevoerd of beschreven moet worden.
 • Sommige casestudies zijn niet wetenschappelijk. Dit kan ook worden toegeschreven aan gebreken in het ontwerp. Echter is de kans op een ‘onwetenschappelijk’ ontwerp groter bij casestudies. Zeker bij onervaren onderzoekers.
 • Casestudies gaan vaak over één case en de gegevens worden vaak door één onderzoeker verzamelt. Hierdoor is de kans op een (grotere) bias in de gegevensverzameling groter dan bij andere methoden.
 • Op basis van een casestudie is het nog moeilijker dan bij andere methoden om een duidelijke oorzaak-gevolg relatie vast te stellen.

Casestudie ontwerp

Robert Yin beschrijft in zijn boek Case Study Research vier verschillende casestudieontwerpen (Figuur 1). Deze typen zijn gebaseerd op een kwadrant. De verticale as onderscheidt holistische (holistic) en ingebedde (embedded) casestudies, de horizontale as enkelvoudige (single) en meervoudige (multiple) ontwerpen.

Figuur 1: Basistypen van ontwerp van casestudies (Yin, 2003)

Een ingebedde casestudie bevat meerdere analyse-eenheden. Zo kan een case bijvoorbeeld gaan over een verzekeraar als geheel én verschillende afdelingen (sales, personeelszaken, schade-afhandeling) van deze organisatie analyseren. Een holistische casestudie maakt geen onderscheidt tussen verschillende subeenheden en analyseert alleen het sociale fenomeen als geheel. Een enkelvoudige casestudie richt zich op een enkel geval en leent zich voor:

 • Verder afbakenen van toekomstig onderzoek
 • Onderzoeken van unieke of extreme gevallen: omdat deze zeldzaam zijn is kwantitatief onderzoek niet mogelijk
 • De onthullende case: je hebt als onderzoeker de kans om een fenomeen te onderzoeken dat voorheen ontoegankelijk was voor wetenschappelijk onderzoek
 

Een meervoudige casestudie gaat over meerdere gevallen. Enerzijds biedt dit de mogelijkheid om twee of meer contrasterende gevallen te vergelijken. Bijvoorbeeld een succesvol autobedrijf met een autobedrijf dat failliet is gegaan. Anderzijds kun je op zoek gaan naar overeenkomsten tussen vergelijkbare gevallen. Als dat lukt is het bewijs sterker dan bij een single casestudie. Deze logica voor het selecteren van cases noemen we de ‘replicatielogica’. Deze is dus afhankelijk van doel en probleemstelling van het onderzoek. Figuur 2 geeft de replicatielogica weer vanuit een procesperspectief en geeft ook een aardig beeld van het onderzoeksproces van casestudies in het algemeen.

Figuur 2. Proces meervoudige casestudie methode (Yin, 2013).

Onderzoeksproces

Het onderzoeksproces van een casestudiemethode bestaat grofweg uit drie fases, waarbij elke fase uit een aantal gelijktijdige of elkaar volgende stappen bestaat (Figuur 2):

Fase 1: Casestudie definiëren en ontwerpen

Ontwikkel theorie. Dit bekent literatuur zoeken, lezen, samenvatten en vergelijken. Het resultaat hiervan is een initieel theoretisch kader, welke later in het proces nog herzien kan worden.Selecteer case(s). Vervolgens selecteer je één of meerdere interessante cases op basis van de theorie. Naam alvast contact op met personen die jou toegang kunnen geven tot potentieel casemateriaal.Ontwerp dataverzamelprotocol. Dit protocol beschrijft stapsgewijs hoe je de data verzamelt en hoe je hierbij validiteit en betrouwbaarheid in acht neemt. Een interviewhandleiding en een observatieschema kunnen hier onderdeel van zijn.

Fase 2: Casestudie voorbereiden, verzamelen en analyseren

Voer casestudie(s) uit. Deze stap bestaat uit praktische voorbereidingen van de casestudie, het daadwerkelijk verzamelen van de data en het analyseren hiervan. Wanneer je interviews afneemt zul je ter voorbereiding afspraken inplannen met de participanten, de interviews afnemen en transcriberen en de interviewdata coderen en analyseren. Afhankelijk van het ontwerp bouw je na uitvoering een of twee case studies een evaluatiemoment in om te besluiten of het zinvol is om meer cases te doen, en zo ja, welke. Bij een afstudeeronderzoek zul je hier vaak niet de kans (lees: tijd en middelen) voor krijgen. Schrijf caserapportage(s). Hiermee bedoelen we een feitelijke verslaglegging van de caseresultaten. Dit wordt het eerste deel van het resultatenhoofdstuk van je scriptie. Blijf hier nog zo dicht mogelijk bij de data (dus nog niet interpreteren).

Fase 3: Casestudie analyseren en concluderen

Trek (cross-case) conclusies. Dit gaat een stap verder dan de caserapportage en wordt het tweede deel van het resultatenhoofdstuk. Vanuit de feitelijke verslaglegging formuleer je bevindingen: “gegeven feiten A en B, kunnen we C concluderen.” Bij een meervoudige casestudie trek je hierbij vergelijkingen tussen de cases. Herzie theorie. Vergelijk het theoretisch kader met jouw conclusies, geef aan wat de verschillen en overeenkomsten zijn en zo mogelijk hoe deze zijn veroorzaakt. Ontwikkel beleidsimplicaties. Formuleer wat de implicaties zijn voor praktijk en beleid. Het gaat hier om adviezen, onderbouwd met de bevindingen van jouw onderzoek, mogelijk in combinatie met de bevindingen uit eerder onderzoek. Schrijf cross-case rapportage. In het geval van een meervoudige casestudie: sluit af met een rapportage waarin je de totale bevindingen van de volledige studie uitwerkt en ook de herziene theorie en beleidsimplicaties meeneemt.

Kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoekstechnieken

Casestudieonderzoek wordt gezien als een vorm van kwalitatief onderzoek vanwege de kleine steekproefgrootte (n = 1 of hooguit enkelen) en dominantie van kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals diepte-interviews en documentanalyse. Uiteraard kunnen kwantitatieve methoden wel een rol hebben in het onderzoeken van een case. Bijvoorbeeld, voor de beschrijving van een case over de totstandkoming van innovatie in het bedrijfsleven kan het relevant zijn om het aantal patenten van een bedrijf te analyseren.

Sneller afstuderen? Het maximale uit je scriptie halen?

Maak gebruik van de scriptiehulp van de ScriptieMaster. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Heeft dit jou geholpen? Deel het met anderen:

Bekijk meer artikelen

hypothese formuleren
Implementatieplan
Analysevinder: Welke analyse bij welke data en variabelen?

Heb je vragen over dit artikel?

Laat een comment achter

Heb je vragen over dit artikel? Laat een comment achter en een van onze
begeleiders zal hem zo spoedig mogelijk beantwoorden

Wij bieden scriptiebegeleiding aan studenten van o.a.:

Inmiddels hebben onze scriptiebegeleiders van nagenoeg iedere vol- en deeltijd opleiding in Nederland studenten mogen ondersteunen bij hun afstudeertraject! Ben je nieuwsgierig geworden welke begeleider jou het beste kan ondersteunen bij jouw specifieke opleiding, studie en onderwerp? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Hopelijk tot snel!